Disclaimer

Inhoud
Mail Management International (MMI) garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. MMI is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door MMI of door U aan MMI middels een website van MMI of anderszins langs elektronische weg.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de site gekoppelde sites
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. MMI kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. MMI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Algemene voorwaarden
Op overeenkomsten met MMI zijn de bepalingen van de algemene voorwaarden van MMI van toepassing. MMI behoudt zich het recht voor deze geldende bepalingen te wijzigen. Deze algemene voorwaarden kunt u kosteloos opvragen bij MMI. Zijn er verschillen tussen de algemene voorwaarden op papier en die op de site? Dan is de “gedrukte versie” bindend. MMI garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. MMI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.